ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cuj-2023-2-6

Ключові слова:

глобалізація, державне управління, децентралізація, європейські стандарти, механізми державного управління, публічне управління, сталий розвиток.

Анотація

У статті досліджено функціонування механізмів державного управління сталим розвитком регіонів (МДУ СРР). Метою дослідження є теоретико-методологічне обгрунтування МДУ СРР та розробка практичних рекомендацій щодо їх удосконалення в умовах глобалізації. Здійснено системне дослідження формування концептуальних засад удосконалення механізмів державного управління сталим розвитком регіонів в умовах глобалізації. На цій основі систематизовано принципи розробки та функціонування комплексного механізму державного управління на регіональному рівні, що характеризує рівень здатності системи публічного управління не лише функціонувати в умовах суспільних трансформацій, а й запроваджувати інноваційні форми та методи діяльності на рівні адміністративно-територіальних одиниць. Встановлено, що стратегічним напрямом інституціональних змін у системі державного управління в Україні є трансформація наявної моделі територіального управління, запровадження принципів децентралізації та субсидіарності, імплементація позитивного зарубіжного досвіду регіонального управління. Доведено, що наявні теорії регіонального розвитку належать до інтегрованого наукового напряму, що поєднує економічні, соціальні, культурні, екологічні та інші сфери функціонування регіонів з метою формування системи уявлень про закономірності їх розвитку і функціонування. На основі методології теорії регіонального розвитку є можливість: 1) виявляти тенденції розвитку регіонів; 2) розробити моделі й механізми регіонального розвитку; 3) спрогнозувати результати реалізації галузевих і локальних реформ; 4) напрацювати алгоритми реалізації системних реформ на основі зарубіжного досвіду та принципів «Good governance». Запропоновано концептуальні підходи до прийняття та реалізації стратегій регіонального розвитку. Встановлено, що держава як носій загальнонаціональних інтересів та конституційних гарантій має забезпечити наступність у створенні та постійному удосконаленні концептуальних основ, інституціональних механізмів реалізації регіональної політики, реалізації конкретних локальних проектів і програм. Обгрунтовано зміст сучасного концепту сталого розвитку в системі публічного управління, що при збереженні усталених конструктивних ознак детермінується та сутнісно змінюється в організаційно-правовому, інституціональному та адміністративно-політичному розумінні. Доведено дихотомічний зв'язок процесів регіоналізації, глобалізації та децентралізації. понятійно-категоріальний апарат науки державного управління, зокрема в частині уточнення змісту понять «механізми державного управління сталим розвитком регіонів», «державне управління регіональним розвитком», «сталий розвиток регіонів», розроблені з урахуванням європейського досвіду раціоналізації регіональної політики.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. – URL : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/254.

Баштанник В. Трансформація державного управління в контексті європейських інтеграційних процесів : монографія. Дніпро : Моноліт, 2010. 390 с.

Загорський В. Державне управління в системі формування і реалізації регіональної політики в сучасних умовах. Регіональна економіка. 2016. №3. С. 19-25.

Рагімов Ф. Теоретико-методологічні засади функціонування механізмів державного управління сталим розвитком регіонів в умовах глобалізaції. Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. 2017. Вип. 4. С. 122-129.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-06