Приклад оформлення

УДК 342.951:352.9(477)

Захарченко Андрій Миколайович
доктор юридичних наук, професор,
завідувач науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад
Донецького державного університету внутрішніх справ
ORCID: 0000-0002-6359-2475
Scopus-Author ID: 57217741037
Researcher ID: HGU-4126-2022

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ І МІСЦЕВИХ ПРАВООХОРОННИХ ПРОГРАМ

У статті проаналізовано наявні підходи до розроблення регіональних і місцевих програм, спрямованих на підтримання публічної безпеки і порядку, протидію злочинності, сприяння діяльності правоохоронних органів... Обсягом не менше 1800 друкованих знаків

Ключові слова: регіональна (місцева) правоохоронна програма, публічна безпека і порядок, запобігання злочинності.

 

Zakharchenko A. M. ORGANIZATIONAL AND LEGAL PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF REGIONAL AND LOCAL LAW ENFORCEMENT PROGRAMS

The article analyzes available approaches to the development of regional and local programs aimed at maintaining public safety and order, combating crime, and promoting the activities of law enforcement agencies. An overview of the normative legal acts that form the legal basis for the development of such program documents is given... Обсягом не менше 1800 друкованих знаків 

Вступ. 
Матеріали та методи. 
Результати. 
Висновки. 

Література

1. Голіна В.В., Лукашевич С.Ю., Колодяжний М.Г. та ін. Регіональні (міські) програми запобігання зло-чинності: досвід емпіричного дослідження. Питання боротьби зі злочинністю. 2009. Вип. 18. С. 66-79.

References

1. Holina V.V., Lukashevych S.Iu., Kolodiazhnyi M.H. ta in. (2009). Rehionalni (miski) prohramy zapobihannia zlochynnosti: dosvid empirychnoho doslidzhennia [Regional (urban) crime prevention programs: experience of empirical research]. Pytannia borotby zi zlochynnistiu – The issue of fighting crime. Vyp. 18. S. 66-79. [in Ukrainian]