ОСОБЛИВОСТІ ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО СУДДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cuj-2024-1-2

Ключові слова:

особливий порядок кримінального провадження, провадження щодо судді, незалежність, суддя, недоторканість, правосуддя, імунітет

Анотація

У статті проводиться законодавче дослідження організаційно-правових засад здійснення особливого порядку кримінального провадження щодо судді відповідно до норм кримінального процесуального законодавства України. Проаналізовано норми спеціального законодавства (Закони України «Про судоустрій та статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя») в рамках реалізації органами досудового розслідування своїх повноважень. Дослідження проводилося із застосуванням як загальнонаукових теоретичних методів аналізу, дедукції та систематизації, так і спеціальні методи: структурно-функціональний, формально-юридичний та логіко-юридичний. У статті розглянуто питання процесуального імунітету гарантованого державою під час здійснення кримінального провадження в умовах правового режиму воєнного стану. Проведено аналіз деяких процесуальних етапів проведення досудового розслідування щодо судді. Виокремленоособливості повідомлення йому про підозру, коло суб’єктів, які можуть здійснювати підготовку, підписання процесуального документа та вручення його особі. Проаналізований порядок обрання запобіжних заходів у вигляді утримання під вартою або арешт. Досліджена система надання згоди на здійснення процесуальних дій щодо судді, ухвалення відповідного рішення та порядок його оскарження. В рамках дослідження звертається увага на думки науковців щодо порушення колізійних питань відповідності норм кримінального процесуального закону відносно конституційних гарантій.

Посилання

Скрипниченко С. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. Вип. № 1 (34). С. 118–125.

Рішення Конституційного Суду України від 05 квітня 2011 р. № 3-рп/2011 у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень частини четвертої статті 26, частини третьої статті 31, частини другої статті 39 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (справа про стаж для зайняття посади судді в апеляційних, вищих спеціалізованих судах та Верховному Суді України) URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-11. (дата звернення: 28/02/2024)

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 28/02/2024)

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3854 (дата звернення: 28/02/2024)

Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13Закону України "Про статус суддів" (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу): Рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 року № 19-рп/2004 (справа № 1-1/2004). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-04#Text(дата звернення: 28/02/2024)

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 11 грудня 2019 року (справа № 536/2475/14-к). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/86365236 (дата звернення: 28/02/2024)

Особливості досудового розслідування щодо окремої категорії осіб: науково-методичні рекомендації / О. О. Юхно та ін. Харків: ХНУВС, 2017. 60 с.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n437 (дата звернення: 28/02/2024)

Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#n539 (дата звернення: 28/02/2024)

Федченко В. М., Лучко О. А. Притягнення суддів до кримінальної відповідальності: кримінальний процесуальний аспект. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 1. С. 178–180.

Навроцька В. В. Особливі порядки кримінального провадження: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 169 с.

Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України/Аленін Ю. П. та ін.;за ред. С. В. Ківалова та С. І. Кравченко. Одеса: Фенікс. 2020. С. 924.

Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 04 квітня 2013 р. № 511-550/0/4-13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0511740-13#Text (дата звернення: 28/02/2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-12