ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cuj-2024-1-7

Ключові слова:

право, правотворчість, глобалізація правових систем, національне законодавство, міжнародні договори, уніфікація

Анотація

У статті встановлено правову природу правотворчості та визначені характерні риси правової глобалізації в країнах Європейського Союзу та в Україні. Запропоновано розглядати вплив глобалізації на правотворчість крізь призму концепції примату міжнародного права над національним. Задля розуміння основоположних засад та фундаментальних характеристик правотворчої діяльності, здійснений ретроспективний огляд точок зору науковців на відповідне питання. Наголошено, що процес унормування правотворчої діяльності в українському законодавстві триває майже 30 років та налічує ряд спроб законодавчого врегулювання. З’ясовані теоретичні та практичні аспекти здійснення правотворчості у відповідності до положень Закону України «Про правотворчу діяльність». Здійснене поширювальне тлумачення поняття «суб’єкт правотворчої діяльності», що встановлене Законом України «Про правотворчу діяльність». Приділено увагу актуальним викликам, зумовлених глобалізаційними процесами – «інституційному дрейфу» правових систем країн романо-германської правової сім’ї до окремих ідей англо-американської правової сім’ї, наприклад, в питанні визнання судового прецеденту повноцінним джерелом права. Проаналізовані наукові позиції з приводу доцільності здійснення подібних перетворень. Сформульовано власне резюме з даного питання, а саме щодо передчасності проведення такого масштабу інституційних змін. Запропоновано рішення щодо пошуку ефективного підходу імплементації даного світового тренду до системи українського законодавства, зокрема шляхом глибокого дослідження наявних зарубіжних (європейських) практик з цього приводу, запрошення міжнародних фахівців для спільної роботи у спеціальних комітетах та робочих групах, які напрацьовуватимуть рішення та в подальшому, відповідно до нового Закону, виступатимуть суб’єктами правотворчої ініціативи задля імплементації їхніх напрацювань.

Посилання

Сокиринська Л.А., Статкевич Д.І., Статкевич С.І. Вплив глобалізаційних процесів на правотворчість в Україні. Київський часопис права : наук. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Навч.-наук. ін-т «Юрид. ін-т», Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2021. № 3. С. 30–38.

Конституція України : від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР : станом на 1 січ. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text.

Калєніченко Л.І., Слинько Д.В. Співвідношення національного та міжнародного права в розрізі адаптації національної системи законодавства до європейського законодавства. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 6. С. 24–27. URL: http://www.lsej.org.ua/6_2019/5.pdf.

Сердюк І.А. Інтерпретація поняття «правотворчість» в аспекті забезпечення сталого розвитку сучасної української держави. «Цілі сталого розвитку в аспекті зміцнення національного та міжнародного правопорядку» : тези доп. Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 27 жовт. 2023 р. Харків, 2023. С. 117–120.

Міхайліна Т.В., Гоцуляк Ю.В., Гель А.П. Категорії «нормотворчість» та «правотворчість»: неоднозначність визначення та співвідношення у правовій доктрині. New Ukrainian Law. 2023. № 1. С. 118–123. https://doi.org/10.51989/nul.2023.1.15.

Гайду С.В. Надзвичайна правотворчість при здійсненні політичної функції держави в умовах воєнного стану. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. Том 34 (73). № 3. 2023, С. 1–6.

Картка законопроекту «Про правотворчу діяльність», реєстраційний номер 5707 – Законотворчість. Електронний кабінет громадянина. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/27182.

Харченко Н. Правотворчість в Україні: стан та тенденції розвитку. Молодий вчений. 2022. № 9 (109), С. 112–115. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-9-109-25.

Офіційний портал Верховної Ради України. Картка законопроекту «Про нормативно-правові акти». Реєстраційний номер 7409. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=7409&skl=7.

Про правотворчу діяльність : Закон України від 24.08.2023 р. № 3354-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#Text.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23.02.2006 р. № 3477-IV : станом на 2 груд. 2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-12