СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО МУНІЦИПАЛЬНОГО ДОСВІДУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cuj-2024-1-9

Ключові слова:

територіальна громада, децентралізація, місцеве самоврядування, моделі муніципальної влади, організація місцевого самоврядування, муніципальна реформа

Анотація

У статті досліджено питання формування української моделі системи місцевого самоврядування на основі досвіду кращих світових практик. Розглянуто інституційну та системно-структурну організацію місцевого самоврядування зарубіжних країн. Встановлено, що процес формування моделі територіальної організації влади різних країн залежало від її історичного, суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку, географічного розташування. Проаналізовано зарубіжний досвід здійснення сучасних реформ децентралізації влади у світових моделях системи муніципальної влади. Особлива увага приділена окремим аспектам розвитку та реформування муніципальної влади у Франції та Польщі. Зроблено висновки щодо можливості використання позитивного досвіду зарубіжних країн при формуванні національної моделі системи місцевого самоврядування в Україні. Встановлено, що існуюча модель системно-структурної організації муніципальної влади не може задовольнити у повному обсязі потреби та інтереси українського суспільства. Визначено, що при проведенні реформи децентралізації влади необхідно запровадити в нашій державі інститут префекта, шляхом реорганізації місцевих адміністрацій в органи префекторального типу. Крім того, важливо врахувати досвід формування та здійснення кадрової політики в органах муніципальної влади зарубіжних країн, зокрема, й щодо способів вступу на службу в органи муніципальної влади. Зауважено, що українська модель має відповідати сучасним демократичним критеріям, а також забезпечувати права і свободи громадян, зокрема, надавати якісні та ефективні адміністративні послуги. Авторами обґрунтовується необхідність закінчення проведення адміністративно-територіальної реформи у повоєнний час, запровадивши повноцінну систему регіонального та районного самоврядування, та, крім того, чітко розмежувати повноваження між різними рівнями публічної влади, зокрема, прискіпливо переглянути перелік делегованих повноважень, враховуючи досвід країн європейського простору.

Посилання

Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text

Петришин О.О. Правові засади місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та Україні: теоретико-правовий та порівняльний аналіз: монографія. НАПрНУ, НДІ держ. буд-ва та місц. самовряд. Х.: Право, 2014. 189 с.

Місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно – правові аспекти: монографія/ Зазаг.ред. О.В. Батанова, О.В. Марцеляка, А. Берлінгуера. Київ: Вид-во «Основа», 2020. 672 с.

Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text.

Бессонова М., Бірюков О, Бондарук С. та ін. Основи демократії: навч. посіб. / за заг. ред. А. Колодій. М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти АПН України та ін. Київ, 2002. 684 с.

Зарубіжний досвід організації роботи місцевої влади: [монографія] / М. Пухтинський, П. Ворона, О. Власенко та ін. / За заг. ред. П.В. Ворони. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. 280 с.

Лелеченко А. Зарубіжний досвід організації функціонування місцевого самоврядування: імплементація в Україні / А. Лелеченко. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 3, 2011. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=266

Петришина М.О., Колодяжний О.О. Зарубіжний досвід реформування місцевого самоврядування: на прикладі Франції та Польщі. Молодий вчений. 2016. № 1(2). С. 47–51.

Ворона П.В. Комуна як базова ланка місцевого самоврядування Франції. Демократичне врядування: Електронне наукове фахове видання Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. 2009. № 5. С. 62–69.

Code général des collectivités territoriales. Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 janvier 2024. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/ LEGISCTA000006180993

Неділько А.І. Зарубіжний досвід публічного управління на місцевому рівні. Інвестиції: практика та досвід. Київ, 2016. № 1. С. 82–86.

Утвенко В.В. Теорія та історія місцевого самоврядування: навч. посіб. Київ: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2017. 234 с.

Рудницька О.П. Реформування місцевого самоврядування в Україні та Польщі: порівняльний аналіз. Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. В єдності сила. Співпраця польсько-українська в переломних моментах історії та сучасності», (Житомир, 4 листопада 2016 р.) (3). с. 208–220.

Ткачук А., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід: посібник. Київ, 1997. 187 с.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. URL: https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/Polski/kon1.htm

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trуjstopniowego podziału terytorialnego państwa [Електронний ресурс]. URL: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980960603

Бровко О.В. Сучасні тенденції та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Польщі: оцінка експертів (Частина 2) / О. Бровко. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія «Питання політології». Вип. 31, 2017. URL: https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/9591/9104

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20082231458.

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 2 травня 2023 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3077-20#n215

Дробуш І. Реформування місцевого самоврядування в Україні: пошук оптимальної моделі в контексті євроінтеграційного процесу № 1 (2021): Аналітично-порівняльне правознавство. С. 16–21. URL: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/235772/234145 DOI: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.01.3

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-12