ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКО-КОРИСЛИВИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cuj-2024-1-10

Ключові слова:

досудове розслідування, негласні слідчі (розшукові) дії, корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення, злочини, протидія, запобігання, правоохоронні органи, корислива мета, оперативно-розшукова діяльність

Анотація

У статті проаналізовано сучасні проблеми, які виникають під час досудового розслідування насильницько-корисливих кримінальних правопорушень. Виокремлено низку проблем науково-прикладного характеру, які зумовлюють інтенсифікацію криміногенних загроз в частині корисливо-насильницьких кримінальних правопорушень, зокрема: низки проблем, які мають науково-прикладний характер, зокрема: відсутність унормованих підходів до визначення типових позитивних та негативних слідчих ситуацій, які можуть скластись в процесі розкриття кримінальних правопорушень насильницько-майнової спрямованості; відсутність сталих підходів до диференціації слідчих завдань відповідно до етапу досудового розслідування (особливо це стосується підготовчого етапу досудового розслідування); неналежне техніко-криміналістичне забезпечення розслідування таких кримінальних правопорушень, а також відсутність налагодженої взаємодії між органами досудового розслідування та судово-експертними установами, що призводить до недоліків, які виникають як на етапі призначення експертизи, так і під час її проведення; поява нових форм та способів протидії досудовому розслідуванню кримінальних правопорушень насильницько-майнової спрямованості потребує пошуку сучасних методів відвернення такої протидії. Зауважено на особливому значенні належного рівня взаємодії між правоохоронними органами під час проведення досудового розслідування таких кримінальних правопорушень. Встановлено, що одним із негативних факторів, які негативно впливають на роботу правоохоронних органів, є збільшення кількості випадків протидії розслідуванню корисливо-насильницьких суспільно небезпечних діянь та виокремлено її типові способи. Підсумовано, що насильницько-майнова злочинність є єдиним кримінально протиправним феноменом, який компілює мотив, мету та спосіб реалізації умислу в одне недиференційоване на декілька етапів суспільно небезпечне діяння. У цьому контексті єдиною, головною та обов’язковою для врахування під час кваліфікації ознакою насильницько-майнового кримінального правопорушення є наявність корисливої мети, яка реалізується (досягається) насильницьким способом, що втілюється в заборонену (протиправну) діяльність.

Посилання

Сметаніна Н. В. Теоретичне уявлення про злочинність в пострадянській кримінології : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2014. 215 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Інструкція з організації діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України: наказ МВС України від 06 лип. 2017 р. № 570. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0919-17.

Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: наказ МВС України від 07 лип. 2017 р. № 575. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0937-17.

Князєв С. М., Семенишин М. О., Пономарьова Т. І., Романов М. Ю. Розкриття кримінальних правопорушень насильницько-майнової спрямованості: науково-практичні рекомендації / за заг. ред. Є. С. Назимка. – Київ : ВД «Дакор», 2023. 112 с.

Семенишин М.О. Теорія та практика запобігання корисливо- насильницьким злочинам органами та підрозділами Національної поліції України (за матеріалами операції Об’єднаних сил) : дис . ... д-ра юрид. наук .: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Донецький юридичний інститут МВС України; Державний науково-дослідний інститут МВС України. Київ, 2020. 623 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-12