ФЕНОМЕНОЛОГІЧНЕ РОЗУМІННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ КОРУПЦІЄЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cuj-2024-1-8

Ключові слова:

феноменологічний підхід, корупція, корупційне правопорушення, правопорушення, пов’язане з корупцією, юридична відповідальність, причини правопорушень, протидія правопорушенням

Анотація

Представлена робота присвячена розгляду понять «корупційне правопорушення» та «правопорушення, пов’язане з корупцією» в контексті сучасних феноменологічних ідей у зарубіжній та вітчизняній (українській) правовій науці. У статті висвітлено соціальну та правову сутність цих понять, дослідження торкається причин та умов існування цього явища в українській державі та суспільстві. Провідною ідеєю статті є встановлення одночасного існування двох споріднених феноменів корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також з’ясування аналогії та відмінностей між цими явищами. В основу дослідження покладено використання спеціального методу феноменологічної редукції, з використанням якого реалізована спроба розглянути правопорушення, пов’язані з корупцією, як правовий феномен та на підставі онтологічних і гносеологічних властивостей дослідити його проблеми. Наголошується, що в окремих проявах межа між правопорушенням, пов’язаним з корупцією, і корупційним правопорушенням виявляється дуже умовною, що вказує на органічний зв’язок цих видів порушень антикорупційного законодавства. Відокремленість феномену правопорушення, пов’язаного з корупцією від феномену корупційних правопорушень обумовлена однією з суттєвих і одночасно «парадоксальних» ознак цього виду деліктів – вони не містять ознак корупції. Втім формальність такого підходу простежується у тому, що так само як і у випадку з корупційними правопорушеннями, родовим об’єктом правопорушень, які не містять ознак самої корупції, виступають суспільні відносини у сфері запобігання порушенню законодавством антикорупційних вимог, заборон та обмежень. Існування феноменальних юридичних відмінностей між правопорушеннями, пов’язаними з корупцією та корупційними правопорушеннями на фоні наявності спільних рис, властивостей та детермінант цих двох явищ дає підстави говорити про можливість одночасного існування двох цих споріднених феноменів.

Посилання

Про Концепцію боротьби з корупцією на 1998-2005 роки : Указ Президента України від 24.04.1998 № 367/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367/98/conv#Text (дата звернення: 18.02.2024).

Kretschmer A. Maßnahmen zur Kontrolle von Korruption: eine modelltheoretische Untersuchung. Arbeitspapiere des Instituts für Genossenschaftswesen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, 2002. No 25. 65 р.

Bannenberg B. Korruptionsforschung: Korruption in Wirtschaft und Verwaltung. Gießener Universitätsblätter, 2009. 42, 71–75.

Fjeldstad O.H., Isaksen J. Anti-corruption reforms: challenges, effects and limits of World Bank support. IEG Working Paper, 2008, 92 р. URL: http://hdl.handle.net/11250/2475182.

Kovačević S. Corruption as a negative social phenomenon. LAW – theory and practice, 2021, 2, 100–113. https://doi.org/10.5937/ptp2102100K.

Хавронюк М. І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Київ: Атіка. 2011. 424 с.

Франчук В. В., Корецька-Шукєвіч Д. Д. Правопорушення, пов’язані з корупцією: адміністративно-правові засади протидії: монографія. Варшава: ЛьвДУВС, 2021. 183 с.

Гедульянов В. Е. Адміністративно-правові засади запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням : дис. … канд. юрид. наук. 12.00.07. НДІ публічного права, Київ, 2019. 212 с.

Шестопалова Л. Відмежування корупційних правопорушень від правопорушень, пов’язаних із корупцією. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 5. С. 193–197.

Gvozdetsky V.D. Corruption as a social, psychological and moral phenomenon. Juridical Science, 2012, 3, 161–167.

Bilinska L.V. Corruption as social, psychological and moral phenomenon. Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series: Jurisprudence, 2013, 6/1, 38–39.

Трепак В. М. Теоретико-прикладні проблеми запобігання та протидії корупції в Україні: дис. д-ра юрид. наук: 12:00:08. Львів, 2020. 481 с.

Денисова А. В., Сірко В. С. Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані із корупцією. Право і суспільство. 2023. № 2/2. С. 305–309. https://doi.org/10.32842/2078-3736/2023.2.2.44.

Колпаков В. К. Деліктний феномен в адміністративному праві України: автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.07. Національна академія внутрішніх справ України. Київ, 2005. 39 с.

Титко А. В. Ознаки обмеження одержання подарунків як різновиду адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. Вип. 4(25). Т. 3. С. 67–70.

Легка О. В., Верменич В. А. Корупція як асоціальний феномен сучасного суспільства України: кримінально-правовий аспект. Право і суспільство. 2019. № 6/2. С. 162–167. https://doi.org/10.32842/2078-3736-2019-6-2-26.

Діденко І. В. Співвідношення корупції та конфлікту інтересів як правопорушення, пов’язаного з корупцією. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2016. № 4. С. 48–58.

Đukić S. Analiza specifičnosti izvora korupcije i bezbednost društva. Vojno delo, 2019, 71 (4), 156–171. https://doi.org/10.5937/vojdelo1904156D.

Podorozhnii Y., Obushenko N., Harbuziuk K., Platkovska O. Legislative regulation of grounds for dismissal of an employee for committing a corruption or corruption-related offense. Amazonia Investiga,2020, 9 (26), 304–310.

Oralbayev N.K., Niyetullayev N.N. Definition, typology and socio-legal nature of corruption offenses. Bulletin of the Karaganda university Law series, 2018, 90(2), 52–58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-12